Demokratija, otvorenost i perspektive srpske zajednice na Kosovu

O Inicijativi

„Demokratija, otvorenost i perspektive srpske zajednice na Kosovu – Open” je nova inicijativa Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS), započeta tokom 2020. godine. Open se realizuje u saradnji sa devet organizacija civilnog društva koje deluju u srpskoj zajednici na Kosovu.

Opšti cilj nove inicijative je razvijanje otvorenog i dinamičnog prostora za diskusiju unutar srpske, između srpske i ostalih zajednica, kao i institucija na Kosovu.

  • Inicijativa će se specifično baviti analizom i procenom uticaja civilnih i političkih organizacija na demokratičnost i otvorenost srpske zajednice na Kosovu.
  • Analiziraće se i procenjivati demokratičnost i otvorenost institucija, javnih politika i važnih procesa prema srpskoj zajednici na Kosovu, kao i stepen otvorenosti srpske zajednice prema istim.
  • Ove analize će pomoći da se sagleda aktuelno stanje i perepektive srpske zajednice na Kosovu, dok će istovremeno poslužiti kao osnova za argumentovano zastupanje prema građanima, institucijama lokalne i centralne vlasti, te međunarodnoj zajednici.
    Iskusne i dokazane organizacije civilnog društva će, radi postizanja opštih i specifičnih ciljeva, uraditi osam (8) sektorskih analiza.

Oblasti koje naši partneri analiziraju 2020. godine su:

Mediji – Koliko mediji na srpskom jeziku na Kosovu utiču na stepen otvorenosti, dostupnosti i pluralizma mišljenja i tema? Ovu oblast istražuju Medija centar i Crno-beli svet.

Civilno društvo – Na koji način organizacije civilnog društva doprinose otvorenosti i demokratičnosti srpske zajednice i, uopše, društva na Kosovu? Ovom temom se bave Nova društvena inicijativa i Forum za razvoj i multietničku saradnju.

Političke partije – Demokratičnost i pluralizam delovanja političkih partija kosovskih Srba, kao i njihova otvorenost da učestvuju u političkom sistemu Kosova i doprinose unapređenju i poboljšanju javnih politika. Na ova pitanja su fokusirani Nova društvena inicijativa i Medija centar.

Odgovornost institucija – Bolje razumevanje položaja srpske zajednice na Kosovu kroz praćenje otvorenosti institucija za probleme Srba. Analizu rade Crno Beli Svet i Forum za razvoj i multietničku saradnju.

Bezbednost – Koliko osećaj sigurnosti utiče na otvorenost srpske zajednice prema kosovskim bezbednosnim istitucijama? Na ovo pitanje odgovor traži Humani centar Mitrovica.

Ekonomija – U kojoj meri su privredni subjekti iz zajednica sa srpskom većinom otvoreni za integraciju u ekonomiju Kosova? Oblast analizira Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER).

Manjinska prava – Kako do otvorenijeg društva kroz ukazivanje na praznine u primeni prava manjina? Temu obrađuju NVO Aktiv i Centar za prava manjinskih zajednica

Proces dijaloga i normalizacije odnosa Kosova i Srbije – Do koje mere su zastupljeni i koji su stavovi zajednice kosovskih Srba u vezi sa uticajem i budućnošću procesa? Na ovoj analizi rade NVO Aktiv i Forum za razvoj i međuetničku saradnju.

Sektorske analiza će pratiti i objavljivanje publikacije sa objedinjenim nalazima svih analiza i stavovima javnog mnjenja o analiziranim oblastima.

Pored sektorskih analiza i publikacije objedinjenih nalaza, koje su primarni proizvodi inicijative Open, i osnov za argumentovanu diskusiju i zastupanje, u okviru inicijative se, u saradnji sa RTV Kim, https://www.radiokim.net/, objavljuje ciklus autorskih tekstova osvedočenih poznavalaca aktuelnih društveno-političkih tema i procesa na Kosovu, u regionu i Evropi. Ovim tekstovima se publici nude na uvid različita mišljenja i pospešuje otvorena diskusija, kao i pluralizam stavova.