|

OPEN-Istrazivacki Projekat

Uključivanje kosovskih Srba u proces dijaloga/normalizacije odnosa Kosova i Srbije-Ovaj predlog projekta ima za cilj da upotpuni jedan od aspekata istraživanih tema u okviru projekta OPEN, koja je usmerena na merenje otvorenosti zajednice kosovskih Srba. U fokusu istraživanja će biti različite dimenzije dijaloga, tj. procesa normalizacije, vođenog između Beograda i Prištine, sa posebnim osvrtom na uticaj i praktične posledice koji isti imao na zajednicu kosovskih Srba. Prjekat se implemntira u partnerstvu sa NVO AKtiv.

Civilno društvo-Opšti cilj projekta jeste unapređenje položaja i doprinosa organizacija civilnog društva kroz istrazivanje, otvorenu i produktivnu diskusiju o njihovom radu, izazovima i ideji predstavljanja zajednice kosovskih Srba.
ukljucujuci povećanje transparentnosti organizacija civilnog društva kroz dubinsku analizu njihovog rada, doprinosa i reputacije, kao i kampanju zagovaranja. Prjekat se implemntira u partnerstvu sa Nova dristvena inicijativa-NSI. Projekat je finansiran od strane Kosovske fondacije za otvoreno drustvo/KFOS.

Similar Posts