FDMC obeležio Svetski dan zdravlja / FDMC marked World Health Day

Svetski dan zdravlja je globalni dan svesti o očuvanju zdravlja, koji se obeležava 7-og aprila, svake godine. Tim povodom, Forum za razvoj i multietničku saradnju, partnerska organizacija UNHCR-a, u saradnji sa Domom Zdravlja Leposavić, organizovala je posetu korisnicima Kolektivnih Centara u Lešku i Leposaviću.

Na Međunarodni dan zdravlja članovi FDMC-a su, sa medicinskom sestrom iz Doma zdravlja Leposavić, organizovali merenje krvnog pritiska, sećera u krvi i pulsne oksimetrije, najugorženijim starim osobama koje žive u ovim centrima.

Pored provere osnovnih vitalnih znakova, medicinska sestra je ovom prilikom porazgovarala sa korisnicima o tome koliko je važno redovno obavljati osnovne medicinske preglede.

World Health Day is a global health awareness day celebrated every year on 7 April. On that occasion, the Forum for Development and Multiethnic Collaboration, UNHCR partner organization, in cooperation with the Health Center Leposavic, organized a visit to the beneficiaries of the Collective Shelters in Lesak and Leposavic/Leposaviq.

On the World Health Day, members of the FDMC, together with a nurse from the Leposavic/Leposaviq Health Center, organized a measurement of blood pressure, blood sugar and pulse oximetry, to the most vulnerable elderly people living in these shelters.

In addition to checking the basic vital signs, the nurse talked to the beneficiaries about the importance of performing basic medical examinations on a regular basis.

Similar Posts