|

Organizacija civilnog društva u srpskoj zajednici na Kosovu

https://fb.watch/5ULFk0UR4v/

Ne verujete organizacijama civilnog društva? Mislite da se bave visokom politikom? Mislite da su odrođeni od zajednice? U emisiji koju je Nova društvena inicijativa pripremila u sklopu Open inicijative, novinarka iz Gračanice, Milica Stojanović Kostić i direktor RTV Mir iz Leposavića, Nenad Radosavljević govore zbog čega niste u potpunosti u pravu… Poručiće i organizacijama civilnog društva šta treba da preduzmu da izmene ove percepcije.Oni diskutuju o nalazima analize Organizacije civilnog društva u srpskoj zajednici na Kosovu: Između percepcija i prezentacija koju u celosti možete pročitati na našoj FB stranici i na veb stranici Nove društvene inicijative (NSI) i Foruma za razvoj i multietničlku saradnju (FDMC). Projekat Open je projekat koji izvodi i finansira Kosovska fondacija za otvoreno društvo – KFOS u saradnji sa devet organizacija civilnog društva i medija koje deluju u srpskim sredinama na Kosovu.

Nuk i besoni organizatave të shoqërisë civile? Besoni se ata po trajtojnë “politikë të lartë”? Mendoni se ata janë tjetërsuar nga komuniteti? Në këtë video të përgatitur nga Iniciativa e Re Sociale si pjesë e iniciativës Open, gazetari nga Graçanica, Milica Stojanović Kostić dhe drejtori i RTV Mir, Nenad Radosavljević do t’ju tregojnë se pse nuk keni plotësisht të drejtë. Ata gjithashtu do të këshillojnë organizatat e shoqërisë civile se çfarë të bëjnë ndryshe për të ndryshuar këto perceptime.Ata do të diskutojnë rreth gjetjeve të analizës Organizatat e shoqërisë civile në komunitetin serb në Kosovë: Midis perceptimeve dhe prezantimit, të cilat mund t’i lexoni në faqen tonë në FB dhe web faqen e Iniciativës së re sociale (NSI) dhe Forumit për zhvillim dhe bashkëpunim ndëretnik (FDMC). Projekti Open është projekt i zbatuar dhe financuar nga Fondacioni i Kosovës për shoqëri të hapur – KFOS në bashkëpunim me nëntë organizata të shoqërisë civile dhe media që veprojnë në komunitetin serb të Kosovës.

You do not trust civil society organizations? You believe they are tackling „high politics“? You think that they are alienated from the community? In this video prepared by New Social Initiative as part of Open initiative, journalist from Gračanica, Milica Stojanović Kostić and director of RTV Mir, Nenad Radosavljević will tell you why you are not entirely right…. They will also advise civil society organizations what to do differently to change these perceptions.They discuss the findings of the analysis Civil society organizations in the Serb community in Kosovo: Between perceptions and presentation which you can read here on our FB page, and on the web pages of New Social Initiative (NSI) and of the Forum for Development and Multiethnic Collaboration (FDMC). The Open Project is a project implemented and funded by the Kosovo Foundation for Open Society – KFOS in cooperation with nine civil society and media organizations operating in Serb communities in Kosovo.

Similar Posts