Život Janjića – primer negovanja porodičnih vrednosti / Janjic’s life – an example of nurturing family values

Da život u kolektivnom centru “Junior” nije nimalo lak potvrđuje i četvoročlana porodica Janjić koja već drugu deceniju za redom život provodi u svega 12 kvadratnih metara. Prave vrednosti ove porodice dolaze do izražaja jer njih karakteriše međusobna ljubav, poštovanje i razumevanje.

Tridesetosmogodišnji Milan Janjić koji je još juna 1999. godine  izbegao iz Uroševca, privremeni smeštaj i krov nad glavom našao je u Hotelu “Junior” u Štrpcu. Kako su godine odmicale odlučio se 2005.godine da zasnuje svoju porodicu.

Životnu saputnicu Ivanu upoznao je u Gračanici. Dolazak Ivane i započinjanje zajedničkog života u kolektivnom centru u tom trenutku nije predstavljao problem, ali kako su godine odmicale i kako je plod njihove ljubavi bio krunisan prvo sinom Ivanom a zatim i ćerkom Anjom, onda je mali sobičak postao tesan za četvoročlanu porodicu.

Ipak u svoj nedaći koja ih je zadesila, a to je gubitak Milanovog posla, svakodnevna neizvesnost oko isključivanja struje, poboljšanje elementarnih uslova života je svakim danom predstavljalo sve veći problem sa kojim su se Janjići suočavali.

Doba korone im nije mnogo teško palo jer kako i sama Ivana kaže: “Mi smo u izolaciji svakodnevno tako da smo usredsređeni na decu i njihovo obrazovanje, a i ova izolacija će vrlo brzo proći”.

Dok Milan tvrdi “Kada živite u malom prostoru ali imate prijtelje iz centra koji žive u istoj situaciji onda delimo iste probleme, istu muku a i istu radost da iščekujemo novi dan sa novom nadom da ćemo svi zajedno napustiti kolektivni centar Junior”.

Desetogodišnji Ivan i sedmogodišnja Anja posvećeni su učenju i  zajedničkoj igri, kao i razvijanju kreativnosti sa mamom Ivanom koja je započela izradu unikatnog nakita.

 “Biti kreativan u maloj sobici, bez ikakvih početnih sredstava, mesta za radionicu je teško” ističe Ivana “ali vreme brže prolazi onda kada ste lepim stvarima okupirani” završava Ivana priču o mogućnosti za nastavak bavljenja izradom ručnog nakita.

Ali tu se priča ne završava, novu nadu da se ovim poslom Ivana ipak može baviti inicirao je UNHCR u saradnji sa partnerskom organizacijom Forum za razvoj i multitničku saradnju/ FDMC u vidu dodeljenog materijala za izradu nakita zatim i izlaganje ručnih radova stanovnika kolektivnih centara koji su  bili predstavljeni na izložbi “Bazar nade i rukotvorina” u Gračanici.

Ono što karakteriše malu ali ipak srećnu porodicu Janjić jeste njihova skromnost i posvećenost očuvanja pravih porodičnih vrednosti. Iako žive u svega dvanaest kvadrata, sa pohabanim etisonom i dotrajalim nameštajem ne žale se na njihovu sudbinu, već isčekuju i žive u nadi da će “Svetski dan izbeglica” dočekati u novom stanu.

Porodica Janjić predstavlja osnovnu ćeliju društva, kao deo kolektiva i jedne velike porodice neguje zdrave odnose unutar porodice i izvan toga, a to je bitno za celokupno društvo.

Autor teksta: Snežana Perić

That life in Collective Center is not easy at all, is also confirmed by four members of Janjic family, which has been living in only 12 square meters for the second decade in the row. The true values ​​of this family come to the fore because they are characterized by mutual love, respect and understanding.

Thirty-eight years old Milan Janjic, who is internally displaced from Urosevac/Ferizaj in June 1999, temporary accommodation and a roof over his head has found at the Junior Hotel (Collective Shelter) in Strpce. As the years went by, in 2005 he decided to start his own family.

He met his life companion Ivana in Gracanica. Ivana’s arrival, and new life in Collective Center was not a problem at that time, but, as the years went by, when their love was crowned first with son Ivan, and after with daughter Anja, then small accommodation became tight for a four-member family.

However, in this misfortune that befell them, loss of Milan’s job, the daily uncertainty about the electricity outage, the improvement of the basic living conditions, was an increasing problem that the Janjic family faced every day.

Coronavirus time was not very difficult for them because, as Ivana says: “We are in isolation every day, so we are focused on children and their education, and this isolation will pass very quickly.”

While Milan claims “When you live in a small space with friends who are in the same situation, then you share the same problems, the same torment and the same joy, and look forward to a new day with hope that we will all leave the Junior Collective Center.“

Ten-year-old Ivan and seven-year-old Anja dedicated themselves to studying and playing together, as well as to the developing creativity with their mother Ivana, who started making unique jewelry.

“It’s difficult to be creative in a small room, without any initial funds and place for a workshop” Ivana points out, “but time passes faster when you are occupied with beautiful things” concludes Ivana her story about the opportunity to continue making handmade jewelry.

But that’s not the end of the story, a new hope that Ivana can still do this job was initiated by UNHCR in cooperation with the partner organization Forum for Development and Multiethnic Cooperation / FDMC in the form of provided material for jewelry making and exhibition of handicrafts for residents of collective centers, which were presented at the exhibition “Bazaar of Hope and Handicrafts” in Gracanica.

What characterizes the small but still happy Janjić family is their modesty and commitment to preserving true family values. Although they live in only twelve square meters, with worn-out carpet and dilapidated furniture, they do not complain about their fate, but they wait and live in the hope that they will celebrate the ” World Refugee Day” in a new flat.

The Janjić family represents the basic cell of society, as part of the collective and one large family, it nurtures healthy relationships within the family and beyond, and that is important for the entire society.

 Author of the text: Snezana Peric

Similar Posts