Analiza stanja privrede u srpskim sredinama na Kosovu
|

Analiza stanja privrede u srpskim sredinama na Kosovu

Preduzeća koja su registrovana u periodu od 2000. godine do novembra 2020. godine oba-vljaju različite poslovne delatnosti. Prema statistici poslovnih subjekata na Kosovu, koja je usklađena sa statističkom klasifikacijom ekonomskih aktivno-sti u Evropskoj uniji – NACE 7, registrovane poslo-vne aktivnosti u opštinama na Kosova grupisane su u 21 sektor.8 Najzastupljenija delatnost je Trgo-vina na veliko…