|

Analiza stanja privrede u srpskim sredinama na Kosovu

Preduzeća koja su registrovana u periodu od 2000. godine do novembra 2020. godine oba-vljaju različite poslovne delatnosti. Prema statistici poslovnih subjekata na Kosovu, koja je usklađena sa statističkom klasifikacijom ekonomskih aktivno-sti u Evropskoj uniji – NACE 7, registrovane poslo-vne aktivnosti u opštinama na Kosova grupisane su u 21 sektor.8 Najzastupljenija delatnost je Trgo-vina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala sa 2.386 registrovanih preduzeća, što čini 37% od ukupno registrovanih subjekata. Dru-ga po zastupljenosti je Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo sa 966 privrednih subjekata i udelom od 15% u ukupnoj privrednoj aktivnosti. Potom slede Prerađivačka industrija sa 788 registrovanih preduzeća (12,2%), Usluge smeštaja i ishrane (470 preduzeća, 7,3%) i Građevinarstvo (421 preduzeće, 6,5%). Ostale identifikovane privredne delatnosti zastupljene su u manjem obimu, što se može videti na Grafikonu 1.

Similar Posts