Kviz o COVID-19 sa korisnicima kolektivnih centara / Quiz about COVID-19 with beneficiaries of Collective Shelters

Tokom pandemije, izuzetno je važno informisati se o načinu i prevenciji širenja koronavirusa. Forum za razvoj i multietničku saradnju, partnerska organizacija UNHCR-a, oranizovala je “COVID-19 kviz” sa korisnicima kolektivnih centara iz opština Štrpce i Gračanica. S obzirom da se šire mnoge dezinformacije o načinu prenošenja i zaštite od COVID-19 virusa, učesnici fokus grupe imali su priliku da se bolje upoznaju sa aktuelnim temama vezanim za ovaj virus. COVID-19 kviz organizovan je putem ZOOM online platforme, kako bismo osigurali fizičku distancu između učesnika. 

During pandemic situation, it is very important to get informed about the way and prevention of the coronavirus spreading. Forum for Development and Multiethnic Collaboration, UNHCR partner organization, organized a “COVID-19 quiz” with beneficiaries of Collective Shelters from Strpce and Gracanica Municipalities. Since there is a lot of misinformation about COVID-19 virus spreading and protection, focus group participants had the opportunity to be better informed with current topics related to this virus. The COVID-19 quiz was organized through the ZOOM online platform, in order to ensure physical distance between participants.

Similar Posts