Svetu je potrebna solidarnost. Vaš doprinos je važan. UN75 – The world needs solidarity. Your contribution is important. UN75

Povodom globalne akcije UN75, 2020 and Beyond, Forum za razvoj multietničku saradnju u saradnji sa više lokalnih medija na Kosovu organizovao je snimanje TV emisije koja se emitovala uživo na RTV Mir u Leposaviću, TV Herc u Štrpcu, TV Kim u Čaglavici/Gračanica i TV Puls u Šilovu/Gnjilane, kao i na društvenim mrežama. Projekat je finansiran od strane Tima Ujedinjenih nacija na Kosovu/UNKT.


To je bio prvi put da se realizuje i emituje jedna TV debata na srpskom jeziku uživo na Kosovu sa više sagovornika van televizijskog studija, što je omogućilo interakciju sa gledalištem koje je imalo priliku da učestvuje u anketi koja je bila dostupna na FB profilu FDMC-a.


Čestitajući ekipi Radio Televizije Puls koja je bila zadužena za realizaciju i uživo prenošenje TV emisije, direktor FDMC Dejan Radivojević je istakao da je to veliko profesionalno dostignuće medija na srpskom sa Kosova.


„Pokazali smo da u srpskoj zajednici na Kosovu postoje obrazovani i sposobni ljudi u oblasti digitalnih medija i on-line komunikacija, spremni da odgovore na izazove savremene televizijske produkcije. Slučaj prvog emitovanja TV debate uživo van televizijskog studija pokazuje da su naši mediji otvoreni i mobilni da se približe svom gledalištu u svim sredinama i svim uslovima i samim tim podrobnije izveštavaju o problemima i potrebama zajednice, što je važan faktor za opstanak i unapređenje kvaliteta života kako Srba na Kosovu, tako i svih drugih građana“, istakao je Radivojević nakon snimanja emisije.


U emisiji „Svetu je potrebna solidarnost. Vaš doprinos je važan“, koja je imala za cilj da sagleda globalne prioritete i ulogu Ujedinjenih nacija sada i u budućnosti povodom pandemije COVID – 19 i drugih izazova savremenog čovečanstva iz perspektive mladih u Gračanici, učestovali su sagovornici iz srpske, albanske i goranske zajednice: studentkinja Učiteljskog fakulteta Belma Maslar, studetkinja političkih nauka Erna Salihu, Stefan Filipović iz Centra za mir i toleranciju i Filip Dimić iz Foruma za razvoj i multietničku saradnju.

U emisiji je emitovana i specijalna izjava koordinatora za razvoj Ujedinjenih nacija na Kosovu Ulrike Rikardson, zabeležen rad dveju relevantnih organizacija civilnog društva u Gračanici CSD i FDMC na planu prevencije i svesti građana u pogledu pandemije COVID – 19 i predstavljen omladinski hor „Simonida“ u Gračanici kroz nade i očekivanja njegovih mladih članova u budućnosti.

On the occasion of the global action UN75 2020 and Beyond, Forum for Development and Multiethnic Collaboration, in cooperation with several local media in Kosovo, organized the recording of a live TV show on RTV Mir in Leposavic, TV Herc in Strpce, TV Kim in Caglavica / Gracanica and TV Puls in Silovo /Gnjilane, as well as on social networks. The project is funded by the United Nations Kosovo Team/ UNKT.

It was the first time that a TV debate was realized and broadcasted in Serbian language, live in Kosovo with several interlocutors outside the television studio, which enabled interaction with the audience that had the opportunity to participate in the poll, which was available on the FDMC Facebook page.


Congratulating the team of Radio Television Puls, which was in charge of the realization and live broadcasting of the TV show, the director of FDMC, Dejan Radivojevic, pointed out that this is a great professional achievement of the media in Serbian language from Kosovo.


“We have shown that there are educated and capable people in the Serbian community in Kosovo, in the field of digital media and online communications, ready to respond to the challenges of modern television production. The case of the first live TV debate broadcast outside the television studio shows that our media are open and mobile to approach their audience in all environments and conditions and thus report in more detail on the problems and needs of the community, which is an important factor for the survival and improvement of the quality of life of Serbs in Kosovo as well as all other citizens”,
Radivojevic pointed out after the live recording and broadcasting of the show.


In the TV show “The world needs solidarity. Your contribution is important “, which aimed to see the global priorities and role of the United Nations now and in the future on the occasion of the COVID-19 pandemic and other challenges of modern humanity from the perspective of young people in Gracanica, participated interlocutors from the Serbian, Albanian and Gorani communities: student of faculty of teacher education Belma Maslar, political science student Erna Salihu, Stefan Filipović from the Center for Peace and Tolerance and Filip Dimic from Forum for Development and Multiethnic Collaboration.
The show also broadcast a special statement by the United Nations Development Coordinator in Kosovo, Mrs. Ulrika Richardson, and the work of two relevant civil society organizations in Gracanica CSD and FDMC in terms of prevention and awareness of citizens regarding the COVID-19 pandemic, including work of the youth choir “Simonida” in Gracanica through the hopes and expectations of its young members in the future.

Similar Posts